ജോലിക്കാരനായ മലയാളി യുവാവ് പാർക്ക് വെസ്റ്റ് പ്രദേശത്ത് താമസ്ഥലം തേടുന്നു

ജോലിക്കാരനായ മലയാളി യുവാവ് പാര്‍ക്ക് വെസ്റ്റ് പ്രദേശത്ത് shared accommodation രീതിയില്‍ താമസ്ഥലം തേടുന്നു. PARK WEST, CLONDALKIN, CHERRY ORCHARD, BALLYFERMOT, BLACKDITCH DRIVE സമീപമുള്ള റൂമുകള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. ബില്ലുകള്‍ അടക്കം പരമാവധി വാടക മാസം 650 യൂറോ വരെ ആകാം.

റൂമുകള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക: 0830230358
Email: anukrishnaasokh@gmail.com

comments

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: