ഐസ്ആര്‍ഒയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തു

 

കൊച്ചി: ഐസ്ആര്‍ഒയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്!തു. വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ആന്ട്രിക്‌സിന്റെ സൈറ്റാണ് ഹാക്ക് ചെയ്!തത്. പിന്നില്‍ ചൈനീസ് ഹാക്കര്‍മാരെന്ന് സൂചന.

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: