എല്ലാ വിധ പ്ലംബിങ് ഇലക്ട്രിക്ക് ജോലികൾക്കും വിളിക്കുക 

ഡബ്ലിനിലും പരിസരത്തുമുള്ള എല്ലാ  വിധ പ്ലംബിങ്, ഇലക്ട്രിക്ക് ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കും.ടാപ്പ്, പൈപ്പ് ലീക്കുകൾ പരിഹരിക്കാനും.ഷവർ ട്രേ, ഇലക്ട്രിക്ക് ഷവർ , റൂഫ് ലൈറ്റുകൾ , ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾക്ക്  വിളിക്കുക.

0876070419 – ബിജു  

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: