സെക്കന്റ് ഹാൻഡ് കാർ ആവശ്യമുണ്ട്

അയർലൻഡ് മലയാളിക്ക് സെക്കന്റ് ഹാൻഡ് കാർ ആവശ്യമുണ്ട്. 2007- 2012 കാലഘട്ടത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാറുകൾക്ക് മുൻഗണന.കാർ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ കാർ വില്പന നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ അറിയുന്നവരോ ഈ നമ്പറിൽ 0894657918 ബന്ധപ്പെടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: