മാർച്ച്‌ മാസത്തിലെ മലയാളം കുർബാന (Roman)24 ഞായറാഴ്ച്ച Dublin 15-ൽ

മാർച്ച്‌ മാസത്തിലെ മലയാളം കുർബാന (Roman)
Dublin 15-ൽ Church of Mary Mother of Hope പള്ളിയിൽ മാർച്ച്‌ 24 ഞായറാഴ്ച്ച 2pm-ന് ആയിരിക്കും. എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും ഇതൊരു അറിയിപ്പായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുന്നു.

Church of Mary Mother of Hope
Pace Crescent
Little pace
Co Dublin
D15X628

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: