ലോകത്തെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ; നില മെച്ചപ്പെടുത്തി ഡബ്ലിൻ ട്രിനിറ്റി കോളജ്

ലോക യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി റാങ്കിങ്ങില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി ട്രിനിറ്റി കോളജ് ഡബ്ലിൻ. Times Higher Education (THE)-ന്റെ World University Rankings 2024 പട്ടികയിലെ ആദ്യ 200-ല്‍ പെടുന്ന ഏക ഐറിഷ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും ട്രിനിറ്റിയാണ്. 27 സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ട്രിനിറ്റി കോളജ്, നിലവില്‍ 134-ആം സ്ഥാനത്താണ്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് പ്രധാന യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളുടെ റാങ്കിങ് ഇപ്രകാരം:University College Dublin (201-250 ഇടയില്‍)Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) (251-300)University of Galway (301-500)University College Cork (301-500)Dublin … Read more