അയർലണ്ടിൽ വീടുകൾ നവീകരിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതി വഴി വായ്പ; കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ ജനുവരി മുതൽ ലഭ്യമാകും

അയർലണ്ടിൽ വീടുകൾ നവീകരിക്കാനായി കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന വായ്പകൾ അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മുതൽ ലഭ്യമാകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തിമ രൂപം നൽകി. ഇൻസുലേഷൻ, സോളാർ പാനലുകൾ, ഹീറ്റ് പമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ജോലികൾക്കായാണ് പണം ലഭിക്കുക. Sustainable Energy Association of Ireland (SEAI)-ന്റെ ഗ്രാന്റുകളോടൊപ്പം ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാം. 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ 5,000 മുതൽ 75,000 യൂറോ വരെയാണ് വായ്പകൾ ലഭിക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനുകൾ, ബാങ്കുകൾ … Read more