ബ്ലാഞ്ചസ് ടൗണിൽ റോമൻ കാത്തോലിക്ക് മലയാളം കുർബാന ആരംഭിക്കുന്നു

അയർലൻഡിലെ റോമൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട മലയാളികളുടെ ചിരകാലാഭിലാഷം പൂവണിയുന്നു. കുറെ നാളുകളായി അവർ ആഗ്രഹിച്ച റോമൻ കാത്തോലിക്ക് മലയാളം കുർബാന ( ലാറ്റിൻ റീത്ത്‌ ) ബ്ലാഞ്ചേസ് ടൗണിലെ St. Philip the Apostle church, Mount View ൽ ഈ മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാ മാസത്തിലെയും മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് ലാറ്റിൻ റീത്തിലുള്ള റോമൻ കാത്തോലിക്ക് മലയാളം കുർബാന.

ഈ മാസത്തെ കുർബാന 19 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ആയിരിക്കും. റോമൻ കത്തോലിക്ക് മലയാളം കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും ഇതൊരു അറിയിപ്പായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: