ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ മലയാളം കുർബാന (റോമൻ) 18-ന്

ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ മലയാളം കുർബാന (റോമൻ) Dublin 15-ൽ Church of Mary Mother of ഹോപ്പ് പള്ളിയിൽ ഫെബ്രുവരി 18 ഞായറാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് ആയിരിക്കും. എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും ഇതൊരു അറിയിപ്പായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിക്കുന്നു

Church of Mary Mother of Hope
Pace Crescent
Little pace
Co Dublin
D15X628
https://g.co/kgs/Ai9kec

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: