അയർലൻഡിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള പട്ടണം Portlaoise; ഡബ്ലിൻ, കോർക്ക്, ലിമറിക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടൗണുകൾ പിന്നിൽ

അയര്‍ലന്‍ഡിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള പട്ടണം Portlaoise എന്ന് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാജ്യത്തെ 40 ടൗണുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് Irish Business Against Litter (IBAL) നടത്തിയ സര്‍വേയിലാണ് മാലിന്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി സംസ്‌കരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മറ്റ് ടൗണുകളെ പിന്തള്ളി Portlaoise ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 68% ടൗണുകളും കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടെ മാലിന്യങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. 2010-ല്‍ പട്ടികയില്‍ അവസാനസ്ഥാനത്തായിരുന്ന Portlaoise, തുടര്‍ച്ചയായി നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറം അഭിമാനകരമായ നേട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ … Read more